Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Koryukan

Ring oss på 0737070205

En Koryukan - Hur fungerar det  i en sådan?

Vi tycker det är viktigt att Du rent praktiskt och administrativt förstår hur en Koryukan fungerar och har här försökt samla ihop värdefull information till dig.

I formandet av våra Koryukans har det funnits stora utmaningar att få de två "världarna" karateskola och svenska perspektiv att samverka på ett ömsesidigt och harmoniskt vis. En Koryukan är mest av allt en kampkonstskola som undervisar i självförsvarstekniker och mental träning. Den undervisar i både de äldre funktionella systemen men även i de moderna sport- och idrottsliga aspekterna av karaten. Dessa två delar är helt skilda tekniska system. Mellan dessa system har vi den mentala aspekten som inkluderar tekniker för ett stärkt medvetande tillsammans med ett etiskt regelverk och vad vi kallar för "Budoetikett".

Vi administrerar våra Koryukans enligt de vanliga äldre traditioner som verksamheten arrangerats i decennier här i Sverige tillsammans med moderna föreningskoncept. Vi har i allra största utsträckning anpassat vår verksamhet utan att förlora vitala delar av den viktiga japanska traditionen i vilken vi undervisar. I våra Koryukans är den tradtitionella kampkonstskolans praxis och ödmjuka mentalitet och tankesätt som är prioriterat. Detta just för att Du som tränande alltså ska kunna få ta del av den österländska helhetssynen på människan och dess utvekling utan att dessa ideal vattnas ur. Vårt regelverk är vår "administrativa lag" och beskriver hur vår Koryukan ska ledas, styras och vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna har.

Så här fungerar det:

  1. VÅR VERKSAMHET ÄR
  2. IDROTTENS VÄRDEGRUND /VISION i linje med våra egna regler
  3. FÖRUTSÄTTNINGAR
  4. VAD VI INTE ÄR

VÅR VERKSAMHET ÄR

Vår verksamhet är En kunskapsbaserad organisation kring den traditionella kampkonsten med den österländska helhetssynen på människan och dess utveckling. Vi har bevarat de traditionella och kulturhistoriska metoderna och aspekterna men ändå anpassat dessa till ett modernt undervisningssystem. Alla i verksamheten följer jämlikt de hörnstenar och värdegrund som undervisningen vilar på vilket omfattar respekt, omsorg, artighet och de budovärderingar som ingår i denna. I vår verksamhet kan alla oavsett etnisk bakgrund, sexuell tillhörighet eller religiös övertygelse träna tillsammans under våra gemensamma och jämlika regler kring etikett från traditionell japansk kampkonst.

Vår verksamhet är sekulariserad och ingen har rätt över någon annan att kräva att dessa eller verksamheten ska anpassa sig efter de egna religiösa preferenserna. Alla kan träna och lära med oss oavsett religiös tillhörighet, men det handlar då om att respektera och följa de förutsättningar som gäller i föreningen – vår dojo och kampkonstakademi.

Verksamheten har ingen tolerans för mobbning och i undervisningen ingår en fostrande aspekt där medlemmen följer regler kring omsorg, artighet och respekt. Vår kunskapsorganisation bygger på idén att den som har mest erfarenhet och har djupast kunskap kring, om och i vår kampkonst är den som leder kärnverksamheten (träningen). Vår undervisning och verksamhet ska främst ske i dojon och inte i styrelserummet. Föreningens ambition är att hålla antalet administrativa sammankomster till ett minimum och istället flytta frågor och förslag direkt till alla medlemmar att dryfta dessa direkt, kanske till och med efter varje sammankomst.

På detta vis erbjuder vi en för oss demokratisk verksamhet vilken arrangeras i form av en platt organisation med korta beslutsvägar där medlemmar har möjlighet att komma till tals i den för den enskilde medlemmen viktig fråga. Vid svårare eller mer omfattande frågor som inte kan beslutas på plats, sammanträder styrelsen och fattar formellt beslut kring frågan.

Vi vill redan tidigt välkomna medlemmen i vår undervisning och att denne deltar i träningen specifikt för att lära sig karate och träna karate. Ändamålet skall alltså vara att medverka i karateträning och undervisning, inte främst att arbeta med föreningsfrågor, vilja utöva makt i styrelserum eller andra administrativa frågor.

Vår Koryukan representerar därmed en verksamhet som är mer än bara idrott. Men ur det specifikt idrottsliga perspektivet kan vi sammanfatta att: Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

IDROTTENS VÄRDEGRUND /VISION i linje med våra egna regler

Varje Koryukan beslutar själv över sin verksamhet.
Vår Koryukan omfattas av föreningsrätten (även kallad organisationsfrihet och föreningsfrihet) vilken bygger på varje medborgares rätt att bilda och tillhöra organisationer utan statsmaktens eller andra aktörers ingrepp (positiv organisationsfrihet), samt rätten att stå utanför organisationer (negativ organisationsfrihet).

Att en idrottsförening, vilken rent juridikst är en provatsrättslig organisation, själv beslutar över sin verksamhet är den mest fundamentala delen i föreningsrätten. Detta gäller naturligtvis synnerligen tydligt där vi i en Koryukan själva beslutat att verksamheten ska fungera på ett traditionellt japanskt vis med alla dess ödmjuka och genomtänkta regelverk som antogs vid konstitutionen. Vi har historiskt sett även fått vårt regelverk prövat och godkänt av Svenska Karateförbundet och därmed godkänt även hos Riksidrottsförbundet. Våra Koryukans ändamål enligt §1 ser ut enligt följande utdrag:

" Föreningen bedriver kampkonst Goju Ryu och Ryukyu Kenpo Karate-Jutsu (Koryu Uchinadi) i exakt enlighet med den historiska linje vilken vår Director representerar. Verksamhetens inriktning är så grundläggande för föreningens identitet att den vid konstitutionen av föreningen inte är avsedd att ändras på. Director är innovatör till verksamheten och har personligen en direkt koppling med den kulturhistoriska linje i den unika form av kampkonst som ska undervisas i föreningen. Denna linje ska följas i denna förening. För att bibehålla den historiska förankringen och undervisningens unika kulturella särprägel, är det högst betydande för föreningens verksamhet att denna även följer innovatörens föreskrivna metod, förmedlade kunskap och erfarenhet."

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Demokrati innebär att alla medlemmars röst är välkommna att göras hörda med lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar hjälper till med föreningen och tar ansvar för de uppgifter som finns i verksamheten. Alla har möjlighet att vara med och bestämma i frågor som ledare lyfter fram. Det är viktigt att alla hjälper till att ta ansvar för den verksamhet man väljer att delta i. Demokrati och delaktighet utövas jämställt och oavsett bakgrund. Det innebär att vi alla följer de gemensamma regler som finns i din Koryukan.

"Den demokratiska processen sker redan på plats i dojon där alla har möjlighet att föra fram förslag och få svar vid varje sammankomst. Vi har valt en platt organisation där vi försöker lyssna, föreslå och lösa intressanta frågor för karateskolan så effektivt som möjligt. Vi har en uttalad policy att minimera antalet administrativa sammankomster som möjligt. Ofta user vi en festkommitté som får i uppgift att hitta på något kul ställe där vi kan gå ut och äta eller delar ut ansvar att arrngera en gemensam dag där vi tillsammans sätter upp affischer med reklam för vår verksamhet. Ansvar kan även för de mer erfarna omfatta möjligheten och förtroendet att få leda träning. I och med dessa exempel uppfyller vi detta rekvisit."

Att få vara med
Alla deltar utifrån sina egna förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning kan vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

"Föreningen är öppen för alla som har ett personligt intresse att studera kampkonst i enlighet med föreningens ändamål."

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser där vi försöker påvisa god etik och moral. Vi vill verka mot fusk, mot mobbning, mot dopning, mot trakasserier och mot våld såväl i som utanför dojon.

"Director (huvudinstruktören) innehar en särskild möjlighet att stänga av en medlem som under träning visar svår ohörsamhet mot instruerade anvisningar, agerar på ett farligt eller oansvarigt vis mot sina medtränande, skadar andra utövare eller uppträder på ett sätt som är oförenligt med verksamhetens värderingar kring omsorg, artighet, dojoregler och trygg idrott."


FÖRUTSÄTTNINGAR

Alla som vill vara med och få undervisning i vår Koryukan väljer av fri vilja att acceptera de regler vi har satt upp för föreningen. Du deltar med insikten och acceptansen att Director - huvudinstruktören - är innovatör och nyckelperson som tillhandahåller sin kunskap i verksamheten som helt bygger sin verksamhet på dennes kunskap och erfarenhet. Till sin hjälp medverkar även de utövare som varit med under många år och skaffat sådan kunskap från Director att de kan medverka i undervisningen. På så vis finns möjlighet för alla att bli involverade i föreningens kärnverksamhet i takt med att man är redo för detta.

Innovatörens immaterialrättsliga verk
Som innovatör, ägare av logotype och skapare med upphovsrätt av vårt unika curriculum har vår Director egna krav på hur dennes imatterialrättsliga verk tillhandahålls. Detta underbyggs även av Directors erhållna graderingar och examineringar med bärighet hela vägen till Japan och därmed dennes representation av verksamhetens "lineage" med några av de främsta kampkonstmästarna. Dessa erfarenheter och kulturarv inom våra kampkonster är inhämtad med decennier av hårt arbete, träning, resor och kontaktskapande med kollegor runt om i världen till omfattande kostnader. Det skulle vara ett missförstånd att tro att dessa värden ska tillhandahållas "gratis" eller vara allmän egendom. Dessa självklarheter nämns här för att det på ett tydligt vis ska bli en förutsättning Du förstår och tar dig med in i dojon.

Eftersom verksamheten erbjuder sin verksamhet till många elever samtidigt, vilka kommer för att studera detta kulturhistoriska arv och självförsvarssystem, har Director valt att tillhandahålla sitt verk till en så låg kostnad som möjligt. Trots att han erbjuder produkten i föreningsform vilken är öppen för alla enligt föreningens ändamål finns ingen "rättighet" att få ta del av denna kunskap på annat vis än att delta under de förutsättningar som är uppställda. Det är heller ingen självklarhet att andra utövare som efter år av egen hängiven träning fått chansen att bli uttagna att leda träning, ska syssselsätta alla andra medlemmar (dig eller dina barn) under vilka villkor som helst eller gratis. Därför betalar Du en avgift för din frivilliga medverkan vilken bygger på en acceptans för avgifter och ditt genuina intresse att lära denna linje från historiska mästare i kampkonst.

VAD VI INTE ÄR

Vi är inte en plats för konflikt eller negativa handlingar. I vår verksamhet saknas utrymme för tjafs och bråk om graderingar, vad träningen omfattar, hur verksamheten är arrangerad eller hur undervisningen ser ut, vilket endast vilar på Directors ansvar eller i en kommmitté denne utser. Det är heller inte en föreningsfråga för utövarna att bestämma vad tränignen ska omfatta eller hur den ska se ut eftersom detta är en del av det immaterialrättsliga verk föreningen lånar/får förvalta av Director och är stadgat i föreningens ändamål. I vår traditionella Koryukan och karateskola är det kärnverksamheten - undervisningen och träningen - som är central. De "föreningsmänniskor" som menar att kärnverksamheten sker i mötesrum och att avsevärd verksamhetstid ska spenderas i att utöva makt i styrelserum, istället för att vi på ett demokratiskt vis beslutar "vardagsfrågor" på plats i dojon, kommer att bli besvikna. Styrelsen sammanträder däremot om det finns svårlösta frågor att hantera och vid de behov styrlesen finner vikitga. Tanken är att träningen ska vara underhållande och givande för de tränande och fokus ska ligga där.Ring oss på 0737070205