Ring oss på 0737070205

HTML5


Scandinavian Goju Association & Koryukan

Ring oss på 0737070205

Integritet- och webbpolicy

Ring oss på 0737070205

Vår ambition är att Du ska vara säker med oss!

Integritet- och verksamhetspolicy

  1. INTEGRITETSPOLICY (swe)
  2. GDPR - Behandling av personuppgifter
  3. WEB SITE POLICY (eng)

INTEGRITETSPOLICY:

Swedish Goju Association and Koryukan integritetspolicy

Denna del publiceras på svenska och gäller våra nationella verksamheter.

Grund
Alla våra akademier (koryukans) praktiserar en strikt intigritetspolicy över hela verksamheten. Denna policy har fått mycket positiv uppskattning av våra deltagare och vi vill med denna visa att Du kan vara trygg i att delta i vår verksamhet. Den här texten vänder sig därmed främst till dig som överväger att träna med oss, tycker att dessa frågor är vikitga eller till dig som tidigare saknat kännedom och inte haft någon uppfattning om frågor som dessa. Då kan denna information med fördel få stå som en generell riktlinje för hur vi kommer att förvara och hantera dina uppgfter i vår databas.

Varför?
Att få sin personliga integritet respekterad, grundar sig i vår förståelse, hänsyn, omtanke och acceptans att människor på ett jämlikt vis skall få sin trygghet tillvaratagen i vår verksamhet. Vi förstår att runt omkring oss finns det människor som med olika förutsättningar behöver hantera sin vardag där en av dessa kan vara att exempelvis leva med skyddad identitet. Det kan vara anställd blåljuspersonal, kriminalutredare, vårdare inom KVV, antällda inom FRA, SÄPO, person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller personer eller anställda i andra organisationer med särskilt skyddsbehov. Det kan - säkert bekant för de allra flesta - även omfatta många vanliga civila människor som genom olika omständigheter behöver ett stärkt skydd efter komplicerade familjerelationer eller helt enkelt de som blivit utsatta för brott. Det normala är dock att inte behöva leva under sådana officiella skyddsomständigheter utan valet att leva sitt liv med en önskan att inte få delar av detta utlämnat utanför sin kontroll är helt enkelt den egna individens rättighet. Rätten till sin egen privata integritet ska heller inte behöva förklaras eller godkännas av andra, utan kan alltså kort och gott bara vara ett uttryck för en medmänniskas naturliga rätt att själva välja vart, hur och när denne exponeras för allmänhetens insyn. Detta anser vi genom den här integritetspolicyn vara den naturliga och förvalda utgångspunkten. Respekt, omsorg, artighet, och ödmjukhet för deltagarnas egna beslut ligger därmed i tydlig linje med den traditionella och genuina kampkonstens Budovärderingar. Värderingar som vi har i uppdrag att inte bara undervisa och förmedla utan även att skydda och förvalta.

Kärnverksamhet
Vår verksamhet handlar alltid främst om kärnverksamheten - kampkonstutbildning och träning - inte att främst utöva makt i styrelserum. Därför har vi valt en platt organisation där den demokratiska processen börjar redan på plats i dojon. Alla deltagare kan komma till tals och ställa frågor vid varje enskild sammankomst, exempelvis vid in- eller utbugning. Förslag från de aktiva brukar vi ta ställning direkt och ofta beslutas frågor vid samma tillfälle som frågan ställs. Vid större och svårare frågor kan styrelsen sammanträda och fatta beslut kring frågan. Verksamhetsbeskrivningen säger att vi ska hålla antalet administrativa möten så få som möjligt.

Offentlighet och dess handlingar
Att som privatperson kunna delta i idrottslig eller kulturell verksamhet som den våra Koryukans omfattar är en tillgång för de flesta medborgare i vårt land. Vår verksamhet är organiserad i föreningar och det finns ofta en helt felaktig uppfattning att all information i en sådan är "offentlig". Det finns inga offentliga handlingar i en förening, inte ens i en allmänntyttig ideell förening. En förening är en privaträttslig organisation och har därmed aldrig några "offentliga handlingar". Sådana handlingar finns endast inom statlig och kommunal verksamhet. Ifall en förening erhåller lokalt aktivitetsstöd (bidrag) eller inte, är irrelevant och är inte kopplad till rätten eller krav av handlingars utlämnande. I vår verksamhet förväntas dock att alla accepterar och jämlikt följer dessa aspekter och respekterar dem även om man saknar förståelse för dess innebörd och varför de finns där. Denna information är därför tänkt att tydligt redogöra för dessa förutsättningar så att Du som deltagande i verksamheten skall bli förvissad om att vi tar din integritet på största allvar.

Vi gillar olika och föreningsrätten
Föreningar kan alltid ledas och drivas på olika vis med grund i föreningsrätten som är "tusen år gammal". Att ta integritetsfrågor på allvar är en kvalitetsstämpel, eftersom information rätteligen inte ska spridas hur som helst. Precis lika litet som "Djurgårdens styrelse sprider eller lämnar ut sina strategiska beslut till AIK". Enligt vårt lands långa etablerade tradition kring föreningsfrihet och föreningsrätt, har alla föreningar rätt att forma sin förening på det vis som just de vill. Av denna uppenbara anledning saknas därför direkt lagstiftning kring hur en förening måste fungera. Däremot finns naturligtvis en viss praxis. När varje förening stadgat hur just den föreningen fungerar, är det därefter helt frivilligt för de som vill vara med under de konstituerade förutsättningarna att just vara det. Självklart måste föreningars regelverk följa svensk lagstiftning. Det är alltså ett frivilligt val att jämlikt tillsammans med andra och efter föreningens regleverk, delta i föreningens verksamhet. Delar man inte föreningens syn på exempelvis frågor kring integritet och andra medborgares/medtränandes rätt till att privat kunna delta utan insyn, ska man inte delta i den verksamheten utan istället söka sig till en annan förening som har en mindre noggrann (eller begränsad) förståelse och syn på så viktiga frågor.

Kort om GDPR - Utförligare och detaljerad beskrivning se här: GDPR - Behandling av personuppgifter
Våra Koryukans restriktivare hållning har även en stärkt grund i den senaste Europeiska lagstiftningen kring hur uppgifter om deltagare får lagras och krav på deras samtycke (GDPR och nya PUL). Denna lag innebär ett uttalat utförandekrav för alla former av verksamheter som lagrar uppgifter om människor att följa. Brott mot dessa regler kan innebära stora summor i vite. Vi lämnar därför alltså aldrig ut uppgifter om vilka som deltar i vår verksamhet utan deras personliga medgivande och vår grundpolicy är att inte ens med ett medgivande lämna ut dessa uppgifter. Det är den enskilde deltagarens uppgift att själv informera de denne tycker ska ha insyn i vilka aktiviteter man medverkar i under sin fritid.

Vi lämnar heller aldrig ut handlingar från verksamheten eftersom vi inte har någon möjlighet att påverka vart de därefter hamnar. Dessa regler följer dessutom rekommendationer och anvisningar vilka företräds av "svenksidrott.se".

Öppen eller öppenhet?
Vår verksamhet är en öppen verksamhet. Viktigt sakförståelse kring den definitionen är att en restriktiv integritetspolicy inte innebär ett motsatsförhållande till "öppen" eftersom begreppet inte handlar om krav att exempelvis på dessa hemsidor offentliggöra förenignens strategiska beslut eller redovisa styrelseprotokoll, medlemmar, styrelse och andra förenignsuppgifter. Defintionen av "öppen" handlar däremot enligt rådande begrepp om att verksamheten står öppen för alla medborgare som har ett genuint intresse att delta i kärnverksamheten och accpeterar att följa föreningens regelverk, där just denna policy är en del. Våra Koryukans / akademier (föreningar) är kategoriserade som "öppna" eftersom dessa står öppna för alla medborgare på ett jämlikt vis.

Acceptans
Genom att acceptera andras rätt till att själva välja nivån i sin personliga integritet bidrar vi med vår välutvecklade och medvetna policy till en trygg verksamhet för våra aktiva. Vi tar ansvar för varje deltagares rätt till att få delta utan insyn om dennes medverkan och vill därmed gynna en god undervisningsmiljö. Dessa principer redovisade här gäller i vår verksamhet och Du deltar i denna genom att acceptera dessa förutsättningar.


REGISTRERA DIG!


GDPR - Behandling av personuppgifter

2018-05-20, har följande policy upprättats för S.G.A.K. samt anslutna Koryukans och gäller till vidare.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Syfte
Som tydligt beskrivet ovan värnar vi mycket noga om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller vår kontakt med dig, ge information och skicka faktura för dina träningsavgifter.Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och i kontakt med huvudorganisation och/eller förbund.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer
Träningsrgrupp
Medtränande familjemedlemmars namn
Medtränande familjemedlemmars personnummer
Födelsedatum
Kön
Bältesgrad
Användarnamn
Vilken Koryukan Du tillhör
Fotografier
I vissa fall bankrelaterade uppgifter hörande till vår webshop
Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
Innehåll som du eventuellt själv publicerar, s.k. användargenererat innehållLaglig grund
S.G.A.K. har främst valt att åberopa s.k. "intresseavvägning" gällande behandling av personuppgifter. Vi inhämtar ändå samtycke från dig när Du registrerar dig hos oss - av respekt och tydlighet.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Genom att Du registrerar dig hos oss får vi tillgång på dina uppgifter och det är de uppgifter Du registrerar som vi lagrar.

Nedan följer punktlista på exempel hur vi får tillgång till dina personuppgifter:
Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt.
Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida.
Uppgifter som vi får från offentliga register.
Uppgifter som vi får från leverantörer av register.
Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare.
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier.
Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar.
Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast ansvariga (styrelse eller administratör) eller personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. När det gäller känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra system är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att ALDRIG lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
S.G.A.K. är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Vilka rättigheter har Du som registrerad?
I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: S.G.A.K är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter (genom denna text). Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan DU logga in och besöka "Mina Sidor" för att där omgående ta del av ditt registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför behöver Du använda dina inloggningsuppgifter och förvara dessa på ett tryggt ställe.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, SKA du rätta dem på "Mina Sidor".

Rätt att bli bortglömd: Om Du avslutar ditt medlemskapå och upphör med din träning kommer S.G.A.K. radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer vi inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att kvarhålla dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos S.G.A.K.

Gäller från maj 2018 och tills vidare. Revision Detta dokument kan komma att utföras efter behov.WEB SITE POLICY (eng)

Denna information publiceras delvis på engelska och delvis på svenska. Om vår webbsajt - On this web site (in english only - endast på engelska)
SGAK and the organisation around www.koryukan.se recognizes that respecting user privacy over the Internet is of utmost importance. This privacy statement is designed to provide information about the privacy and data collection practices for the site: www.koryukan.se. The Site is operated by SGAK.

If you have questions or concerns regarding this statement, you should first contact our site coordinator at info@sgak.se or by postal mail to: info@sgak.se

Identifying Information. In general, you can visit the Site without telling us who you are or providing any information about yourself. In some areas of the Site, we ask you to provide information that will enable us to process an order, offer services that require registration, assist you with technical support issues or to follow up with you. Generally, SGAK requests identifying information when you:

  • Register on any of our web sites.
  • Place an order.
  • Provide feedback to an online survey or tell us about an idea or suggestion.
  • Participate in a rebate program, contest, or other promotional offer.
  • Request a SPECIAL SERVICE
  • Request information or files from technical support or customer service.


In these instances, SGAK will ask for your name, address, e-mail address, phone number and other appropriate information needed to provide you with these services. In all instances, if you receive a newsletter or other mailing from us, you will always be able to "unsubscribe" to these mailings at any time.

What SGAK Will Do With Your Information. If you choose to give us personal information for any of the purposes above, this information is retained by SGAK and will only be used by SGAK to support your customer relationship with us. We will not add you to a mailing list, or newsletter without your registration for this service. We will only contact you if further information is required from you to complete a service.

What Others May Do With Your Information. SGAK does not share, rent, or sell any personally identifying information provided through our Site (such as your name or email address) to any outside organization for use in its marketing or solicitations. From time to time SGAK may use agents or contractors who will have access to your personal information to perform services for SGAK (such as DATABASE MAINTENANCE, FURTHER EXAMPLES), however, they are required by us to keep the information confidential and may not use it for any purpose other than to carry out the services for SGAK. In addition, SGAK may also share aggregate information about its customers and its web site visitors to advertisers, business partners, and other third parties. For example, we might share that our users are x percent PCs users and y percent Macintosh users. None of this information, however, will contain personal, identifying information about our users.

SGAK On-line Store. The SGAK On-line Store is designed to give you options concerning the privacy of your identifying information. If you choose, you can set up an account. This will allow you to have a customized order page for express ordering and to view your purchasing history. To protect your privacy, we have designed the Sites to include certain steps to verify your identity before granting you access or enabling you to make corrections in an account. You will always have access to this account information and can view it, update it or correct it at any time. To access your information, you will need to use a password.

When purchasing products through the our web site, the order form will also ask you to provide a daytime telephone number. However, the telephone number is only used to quickly resolve questions relative to an order, such as to clarify customer email addresses that are inactive, or entered incorrectly.

Third Party Links

www.koryukan.se does provide links to other sites. Other Internet sites and services have separate privacy and data collection practices. Once you leave www.koryukan.se, SGAK cannot control, and has no responsibility for, the privacy policies or data collection activities at another site.

Cookies

At times, we will use a feature on your web browser to send your computer a "cookie". We do not use cookies to retrieve any personal information from your computer. We only use cookies to learn ways to enhance our Sites, and to give you better, more personalized service while in our web site. You can reset your browser to refuse all cookies or indicate when a cookie is sent. However, some functions of the Sites will not function if you refuse cookies. These areas of our web site will have information posted about cookies, and when a cookie will be uploaded to your computer.

Children's Privacy Protection

SGAK is sensitive to the heightened need to protect the privacy of children under the age of 13. The vast majority of the material on our web site is not intended for children and is not targeted to children under the age of 13. We do not knowingly collect data from children and, if we learn that we have received personal data from a child, we will remove this information from our database.

Changes to this Policy

SGAK may from time to time revise its privacy policy. You should therefore periodically visit this page, so you are aware of any such revisions. We will not, however, use your existing information in a manner not previously disclosed. You will be advised and have the opportunity to opt out of any new use of your information.
Contacting Us. If you have any questions about our privacy policy and/or the practices of our web site, you can write to: info@sgak.se


Credit Card Security

We know customers are concerned about credit card security. We use one of the worlds largest funds transfer agencies - PayPal.
If you choose to use a PayPal account, your personal credit card information will not be given to SGAK.

REGISTRERA DIG!Ring oss på 0737070205